Op zoek naar interessante sprekers/onderzoekers die inzicht hebben in en oplossingen kunnen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in de stad? Laat het ons weten via platformstadenwijk@hhs.nl

 

Dag vd Stad

 

Archief

Meet & Greet: Gemeenten en hogescholen samen op weg naar leefbare en veilige wijken

25 januari 2023
Lectoraten van hogescholen werken al jarenlang aan vraagstukken rondom leefbaarheid en veiligheid. Dit doen zij op basis van praktijkgericht onderzoek en veelal in directe afstemming met gemeenten. De VNG, Regieorgaan SIA en Platform 31 zien graag dat de samenwerking tussen gemeenten en hogescholen structureel wordt, en dat zoveel mogelijk gemeenten profijt hebben van de kennis en kunde van de lectoraten. Samen met deze partijen en lectorenplatform Veiligheid organiseren we daarom een Meet & Greet tussen lectoren en gemeentelijke professionals. Kom ook en verken de mogelijkheden tot meerjarige samenwerking!

Webinar gezondheidsverschillen

5 oktober 2021
In Nederland hebben mensen met een hoge sociaal economische status (SES) meer kansen op een goede gezondheid dan mensen met een lage sociaal economische status. Ondanks de groeiende welvaart in Nederland en de toegenomen sociale mobiliteit in dezelfde periode blijken sociaaleconomische gezondheidsverschillen een hardnekkig fenomeen. Hoe komt dat nu, en wat kunnen we daar aan doen? Verschillende lectoraten van Platform Stad en Wijk doen hier al jaren onderzoek naar. In het digitale magazine ‘Gezondheidsverschillen’, dat begin oktober zal verschijnen, bundelen we deze kennis. In een gelijknamige webinar gaan lectoren Lisbeth Verharen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Natascha Notten (Hogeschool Winsdesheim) dieper in op dit thema.

Masterclass Sociaal Schaduwwerk

11 november 2021
Sociaal schaduwwerk is een steeds bekender wordend concept in het sociaal werk. Het verwijst naar informele activiteiten die niet direct als sociaal werk worden erkend, maar in de praktijk wel degelijk een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld ontmoeting en ondersteuning. De kracht van het sociaal schaduwwerk is dat het vaak personen en groepen weet te bereiken die (grote) afstand ervaren tot formele hulpverlening. In een masterclass, georganiseerd door Platform Stad en Wijk en BPSW geven Saskia Welschen (senior onderzoeker, Hogeschool van Amsterdam) en Lex Veldboer (lector Stedelijk Sociaal Werken, Hogeschool van Amsterdam) meer uitleg over dit concept, hoe het sociaal schaduwwerk er in de praktijk uit ziet en hoe het informele en formele sociaal werk zich tot elkaar kunnen verhouden.

Webinar Participatiemoe(d)

29 juni 2021
Organisaties hebben vaak de wens burgers en ondernemers via participatieprocessen te betrekken bij de planvorming in tal van domeinen. Bij zowel burgers als diverse organisaties zien we een vorm van ‘participatiemoeheid’ de kop opsteken. Gezien de weerbarstige ervaringen met beleidsparticipatie en de vele toekomstige opgaven in steden en wijken is het van belang om deze participatiemoeheid verder te duiden en te kijken naar een medicijn. Lees, luister of kijk naar de bevindingen uit deze digitale bijeenkomst.

Eindcongres Lokale samensturing ‘Huizen van de wijk’

20 mei 2021
Er komen in Nederland steeds meer laagdrempelige buurtvoorzieningen die gerund worden door zowel bewoners als professionals van gemeenten, welzijns- en zorginstellingen. Diverse lectoraten hebben de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar deze samensturing. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is bij acht buurtvoorzieningen gekeken hoe dit proces verloopt. Op donderdag 20 mei werden de uitkomsten van dit onderzoek via een livestream gepresenteerd met behulp van diverse gastsprekers, interviews, creatieve intermezzo’s en tafelgesprekken.

Masterclass ‘Capability Approach’

10 december 2020
De laatste tijd kom je steeds vaker de term Capability Approach tegen in adviezen, onderzoeken en beleidsdocumenten. Maar wat is het en wat je kan je er mee als onderzoeker, docent, beleidsmedewerker en welzijnswerker? Erik Jansen en Annica Brummel van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gaven tekst en uitleg in deze masterclass.

Sessie ‘Praktijkgericht onderzoek doe je niet alleen’

19 november 2020
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ook bij praktijkgericht onderzoek is het van belang om gemeente, bewoners, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en hogescholen samen te laten werken. Op die manier kan er namelijk kruisbestuiving plaatsvinden tussen onderzoek, advies, beleid, onderwijs en praktijk. Maar wat is de rol daarbij van een hogeschool? En sluiten zij met hun onderzoek en onderwijs wel voldoende aan op de complexe praktijk? Lees in dit verslag van deze sessie tijdens het SIA-congres.

Masterclass 3 – Veranderkunde: De reflectieve praktijk

29 oktober 2020
Wat kun je leren van succesvolle initiatieven van onderop, zoals de Zorgvrijstaat in Rotterdam? Vaak zijn er successen, maar ook wrijving met bestaande instituties. Als we die wrijving onderzoeken met behulp van het instrumentarium van Chris Argyris, één van de grondleggers van organisatie leren, wat ontdekken we dan? Geeft dit handreikingen om de succesvolle initiatieven van onderop verder door te ontwikkelen? Of om deze initiatieven te verspreiden? In de derde masterclass Veranderkunde gingen we op zoek naar antwoorden.

Webinar ‘Zoeken naar een nieuwe urban governance’

24 september 2020
De Nederlandse bestuurskunde heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een vakgebied dat vooral kennis produceert die ofwel een zeer specifieke wetenschappelijke doelgroep bedient, of op instrumentele wijze wil bijdragen aan het optimaliseren van de beleidspraktijk. Deze typen van kennis zijn waardevol, maar geven niet de inzichten die nodig zijn om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd te doorgronden of te beantwoorden. Onderzoekers van universiteiten en hogescholen gingen daarom met elkaar in gesprek over hoe je het proces, de sturing en governance bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken het best kan analyseren en duiden. Lees de uitkomsten in dit verslag.

Masterclass 2 – Veranderkunde: Sensemaking

25 juni 2020
Wat is de rol van lectoraten bij het aanpakken van grootstedelijke vraagstukken en de organisatie van veranderingen in het publiek domein? En in hoeverre valt er op deze vraagstukken te sturen en is er sprake van governance? Een college over Loosely Coupled Systems, het creëren van betekenisvol werk in een veranderend publiek domein en het proces van ‘sensemaking’ volgens Karl Weick (1936), een vooraanstaande Amerikaanse wetenschapper op het gebied van organisaties en organisatiegedrag. U leest het terug in het verslag van deze tweede masterclass Veranderkunde.

Webinar ‘Veerkrachtige wijken in coronatijden’

23 juni 2020
Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen. De coronacrisis vraagt van ons allemaal een bepaalde mate van veerkracht. Zowel thuis als op het werk en in onze vrije tijd. Wat valt er echter te leren van deze ingewikkelde tijd? Welke kansen, leerpunten en successen doen zich voor in buurten en wijken? Diverse onderzoeken geven antwoord.

Masterclass 1 – Veranderkunde: Continu veranderende gemeenten

16 januari 2020
De rollen en het taken van gemeenten zijn de afgelopen jaren flink uitgebreid. Om aan alle externe verwachtingen te voldoen, dienen gemeenten hun organisatie, denk- en werkwijzen aan te passen. Hiervoor worden tal van formele verandertrajecten opgestart. Deze leveren echter vaak niet op wat men ervan had verwacht. Toch zijn veel gemeenten de afgelopen jaren wel degelijk veranderd. Hoe is deze schijnbare tegenstelling te begrijpen? Thijs Homan dook in de wondere wereld van verandertrajecten binnen gemeenten en kwam terug met opmerkelijke inzichten. Een masterclass over ontkoppelen, veranderfonteintjes en kreetsurfing. Lees meer in het verslag van deze eerste masterclass.

De nieuwe (wijk)professional

14 november 2019
Op steeds meer plekken in Nederland zien we dat groepen van diverse personen en organisaties met elkaar werken aan creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze lokale samenwerkingsvormen zorgen ten opzichte van het verleden voor verschuivende rollen, taken en (machts)verhoudingen tussen partijen. De vraag is hoe studenten – de aankomende professionals – moeten worden opgeleid om in dit nieuwe speelveld met nieuwe spelers en spelregels te kunnen functioneren. Welke kennis en competenties zijn daarvoor van belang? Tijdens het SIA-congres organiseerde Platform Stad en Wijk een workshop over deze vraagstukken.

Minder ongelijkheid in gezondheid

28 oktober 2019
Tijdens ‘De Dag van de Stad’ gaven twee onderzoekers van twee verschillende hogescholen inzicht in een gezamenlijke ambitie: gezonde steden. Een tweegesprek tussen Ingrid Bakker, associate lector De Gezonde Stad (Hogeschool Windesheim, Zwolle) en Dinand Ekkel, lector Groene en Vitale Stad (Aeres Hogeschool, Almere).

Congres en boekpresentatie ‘Plekken van hoop en verandering’

19 september 2019
Er zijn steeds meer plekken in Nederland waar burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en/of de overheid gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken oppakken. In plaats van dat één of twee partijen het – van bovenaf – voor het zeggen hebben, gaan diverse partijen aan de slag gaan met creatieve oplossingen om lokaal het verschil te maken. Samenwerkingsverbanden waarbij nieuwe partijen aan tafel schuiven en partijen een andere taak hebben. Die verschuivende rollen en (machts)verhoudingen tussen partijen is de rode draad van het boek dat Platform Stad en Wijk tijdens dit congres presenteert met diverse presentaties, workshops, discussies en inspirerende voorbeelden.

Discussiemiddag ‘Diversiteit in de inclusieve stad’

6 juni 2019
Hoe gaan professionals die dagelijks werkzaam zijn in de leefwereld van de diverse stad om met zaken als emancipatie, uitsluiting en onbegrip over elkaars achtergronden? En hoe creëren zij meer verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen, zodat men minder langs elkaar heen leeft en werkt? Een divers gezelschap aan sprekers gaven antwoord tijdens deze discussiemiddag in Rotterdam.

VNG-atriumlezing ‘De stad is een laboratorium’

23 mei 2019
In veel steden werken partijen aan de hand van stadslabs aan maatschappelijke vraagstukken. Van en met elkaar leren staat daarbij centraal, zodat nieuwe bronnen, netwerken en kennis worden ontsloten. De VNG organiseerde in samenwerking met Platform Stad en Wijk een lezing en debat over deze nieuwe experimenteerruimten die talloze kansen bieden, maar ook enkele dilemma’s met zich meebrengen.

Redactieraad Boek ‘Plekken van hoop en verandering’

19 maart 2019
Tijdens deze gesloten bijeenkomst kwamen alle auteurs bijeen van het nog te verschijnen boek ‘Plekken van hoop en verandering’. Dit boek geeft inzicht in de manier waarop diverse partijen van onderop de krachten bundelen om maatschappelijke vraagstukken op te pakken. De tien casestudies werden besproken om vervolgens de belangrijkste lessen te trekken vanuit het oogpunt van de bewoner, professional en kennisinstelling.

Workshop Narratief onderzoek

15 november 2018
Steeds meer (docent)onderzoekers en studenten doen ervaring op met ‘narratief onderzoek’.  In deze kwalitatieve onderzoeksmethode worden de menselijke ervaringen en hun verhalen als uitgangspunt genomen. Wat zijn de voor- en nadelen van deze methode en hoe vertaal je de uitkomsten naar beleidsaanbevelingen? Lees hier het verslag.

Loslaten, faciliteren of regisseren?

29 oktober 2018
Steeds meer bewonersgroepen nemen zelf het heft in handen om lokale sociale problemen aan te pakken. Hoe ga je als professional en professionele organisatie om met deze informele leefwereld? Tijdens twee sessies tijdens het congres De Dag van de Stad vertelden we hier meer over op basis van onderzoek in Amsterdam en Den Haag.

Debat Gebiedsontwikkeling 3.0

25 september 2018
In diverse steden worden bedrijventerreinen getransformeerd tot nieuwe leefgebieden. Maar hoe doe je dat? Door in één keer het totale gebied aan te pakken met een selectief aantal partijen? Of door een meer flexibele aanpak waarbij zowel grote als kleine partijen het gebied in fasen transformeren? Een zoektocht naar het antwoord lees je in dit verslag.

Expertmeeting ‘Kunst en cultuur als middel voor maatschappelijke participatie’

13 juni 2018
Besloten bijeenkomst over de manier waarop kunst en cultuur kan worden ingezet voor het verhogen van de maatschappelijke participatie van burgers.

De gezonde stad

24 mei 2018
Welke factoren zijn in een stad van belang voor een gezonde leefstijl en hoe kunnen we deze factoren beïnvloeden zodat gezondheidsverschillen worden verkleind? Vragen waar de laatste tijd veel onderzoek naar is gedaan. Om deze inzichten met elkaar te delen organiseerde de VNG in samenwerking met Platform Stad en Wijk een lezing over ‘De gezonde stad’. Lees hier het verslag.

Kansen en dilemma’s bij stadslabs

26 april 2018
Workshop over de concrete ervaringen van diverse onderzoekers met Fieldlabs, Living Labs, Urban Labs en Werkplaatsen. Lees hier het verslag.

Sociale innovatie

25 januari 2018
Debat en boekpresentatie in Utrecht van de essaybundel ‘Sociale innovatie in de praktijk’ van diverse hogescholen over het zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Lees hier het verslag.

SIA-congres ‘Pak de ruimte!’

30 november 2017
Stadslaboratoria als verbinder tussen onderzoek, beleid en onderwijs. Een sessie over Fieldlabs, Urban Labs, Living Labs, InnoLabs. Experimenteerruimten waar gemeenten, ondernemers, bewoners, studenten en docent-onderzoekers gezamenlijk zoeken naar lokale, situationele oplossingen voor maatschappelijke problemen. Deze sessie werd georganiseerd tijdens het SIA-congres ‘Pak de ruimte!’ in Nieuwegein. Lees hier het verslag.

Samenwerken aan Den Haag

16 november 2017
Mensen maken samen de stad. Of je nu je straat groener wilt maken, je eigen huis wilt bouwen of goede ideeën hebt over hoe de binnenstad nog mooier kan: je hebt er anderen bij nodig en je krijgt te maken met de gemeente. Samenwerkingspartner Platform STAD gelooft in samenwerking en wil dat stimuleren. David ter Avest van het lectoraat Dynamiek van de Stad (Inholland) reflecteerde op basis van zijn onderzoek op de Haagse ervaringen.

De Dag van de Stad

30 oktober 2017
De burger als huisdier van het beleid? Een workshop over burgerkracht, zelfredzaamheid en participatie tijdens het congres ‘De Dag van de Stad’.
Lees hier het verslag.

Op zoek naar interessante sprekers/onderzoekers die inzicht hebben in en oplossingen kunnen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in de stad? Laat het ons weten via platformstadenwijk@hhs.nl