Het landelijke platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. De focus ligt daarbij op participatie en veerkracht. Kan iedere burger deelnemen aan en toegang hebben tot voorzieningen in allerlei domeinen (arbeid, inkomen, kunst, wonen, welzijn, zorg)? En wat is de kracht van bewoners en diverse stakeholders in stad en wijk om dit mogelijk te maken (burgerkracht, samenleven, co-creatie)? Over deze thema’s hebben de aangesloten lectoraten diverse onderzoeksrapporten gepubliceerd:

Burgerkracht
Sociale innovatie in de stad: perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografiebinding en burgerschap kleinBuurten in bewegingOp zoek naar nieuwe verhoudingensociaal ondernemerschapzelfredzaamheid_wmobuurtboerderijsociaal makelenintreerede Guido Walravenparticipatieprofessionalin verbinding met de wijk

Armoede
Jongeren en schuldenarmoedebestrijdenaanpak van armoede

Gebiedsontwikkeling
binckhorstMensen maken de stad cooperatieve gebiedsontwikkeling

Gezondheid
gezonde stadobesitysamen doen

Kunst en participatie
Jezelf wordenintreerede Nico de VosCriminal mindedbuitenschoolse cultuureducatie handreiking cultuurprojecten

Migratie, integratie, diversiteit
poolse migrantentussen de mazen van de wetRapport Laak LokaalWerken_in_de_wereld_van_de_superdiverse_stad-1539261189

Samenleven
opvoeden en ontmoeten in de wijkOntmoetingsplekken

Sport en spel
intreerede Nico de VosTrainerskrachtvitale clubsspeelscansutu court

Veiligheid
wijkagentIedereen werkt aan veiligheidVeiligheiddigitale buurpreventie

Welzijn en zorg
I-shopwmoop weg naar samenspelkwesties-en-keuzes De capabilitybenadering in het sociaal domeinzorgcooperaties

Bundel (diverse maatschappelijke vraagstukken)
zeker in de stadMaakbareStadvan de maakbare stadsociale innovatie klein

Bent u op zoek naar iets specifieks? Wilt u in contact komen met onderzoekers die inzicht hebben in en oplossingen kunnen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken? Of zou u graag onderzoek willen laten verrichten? Laat het ons weten via platformstadenwijk@hhs.nl