Logo Hogeschool UtrechtDe inzet van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling is het bevorderen van participatie en stedelijke ontwikkeling. De nadruk ligt op stadsregio Utrecht, waar de Hogeschool Utrecht haar inbedding heeft. Daarbij richt het lectoraat zich primair op de sociale kant van participatie en stedelijke ontwikkeling: het verbeteren van de kwaliteit van samenleven. Dat kan het niet alleen. Gegeven de complexiteit van veel sociale vraagstukken in de stedelijke context, is het streven om samen te werken in multidisciplinaire projecten waarbij ook fysieke en/of economische kanten van de betreffende praktijken in het geding zijn.

Het lectoraat werkt door het doen van praktijkgericht onderzoek aan de ontwikkeling van sociale, pedagogische en educatieve vraagstukken, als aangrijpingspunt voor participatie en stedelijke ontwikkeling. Daarbij worden de betreffende werkvelden en professies niet los van elkaar beschouwd, maar ligt de nadruk juist op de onderlinge samenhang. Dat noemen we het sociaal-pedagogisch-educatief ecosysteem. We richten ons nadrukkelijk op de dwarsverbanden of relaties tussen de betreffende werkvelden, professies en opleidingen. Met het onderzoek is het lectoraat ook dienstbaar aan het onderwijs van de hogeschool, vooral dat van het Instituut voor Social Work (ISW), het Instituut voor Ecologische Pedagogiek (IEP) en het Instituut Theo Thijssen (ITT/Pabo).

Het lectoraat richt zich op de vraag hoe door middel van samenwerking tussen sociale, pedagogische en/of educatieve professionals en de mensen (burgers, cliënten) om wie het gaat een bijdrage kan worden geleverd aan de bevordering van maatschappelijke participatie en sociale stedelijke ontwikkeling, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving. Maatschappelijke participatie gaat over het opdoen van sociale contacten, deelname aan het maatschappelijk verkeer, het actief leveren van een bijdrage aan de samenleving en het opdoen van de vaardigheden daartoe. Drie thema’s staan hierbij centraal:

  • Maatschappelijke impact van duurzame gemeenschappen: Deze onderzoekslijn richt zich op de ontwikkeling van duurzame gemeenschappen of ‘sustainable community development’. De focus ligt op het versterken van netwerken en gemeenschappen, de manieren van werken die op dat aggregatieniveau ingezet kunnen worden, niet zozeer op individu- of groepsgerichte interventies.
  • Maatschappelijke impact van sport en bewegen: Sport heeft een dubbelkarakter, ze is spel én instrument. Als spel heeft ze een doel in zichzelf, als instrument kan sport allerlei andere doeleinden dienen. Voor de praktijk van het brede sociale domein wordt steeds duidelijker: sport kan worden ingezet als doel op zich of als middel voor maatschappelijke participatie. Voor het lectoraat ligt de nadruk op het tweede.
  • Maatschappelijke impact van kunst en creativiteit: In de wereld van kunst en creativiteit is er zich gaandeweg een trend van vermaatschappelijking aan het ontwikkelen. Die trend van vermaatschappelijking bepaalt mede de dynamiek in het brede sociale domein, daar waar sociale, pedagogische en educatieve vraagstukken met het oog op maatschappelijke participatie en stedelijke ontwikkeling aan de orde zijn. Cultuurparticipatie kan een doel op zich zijn, maar ook een middel voor maatschappelijke participatie. Voor het lectoraat ligt de nadruk op de sociale en maatschappelijke kant van kunst en creativiteit.

Lector: Nico de Vos

Website: Lectoraat Participatie en stedelijke ontwikkeling