hogeschool-rotterdam-logoHet lectoraat Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement onderzoekt de veranderingen van de organisatie van  stedelijke ontwikkeling die nodig is om van haven- en woonstad  Rotterdam een veerkrachtige en adaptieve maak- en stromenstad vol nieuwe bedrijvigheid te maken: Hoe moet de organisatie van stedelijke gebiedsontwikkeling veranderen wil de stad een transitieplatform zijn? Oftewel: hoe organiseer je de veranderstad?

Organisatieparadigma
Rotterdam is meer dan de havenstad en de woonstad, meer dan de uitvoerder van woningbouwprognoses van het rijk en doorvoeder van in- en exportgoederen van het Europese achterland. Rotterdam kan de kansen van de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie duurzaam benutten wanneer de aanpak van stedelijke ontwikkeling verandert. Stedelijke gebiedsontwikkeling verandert van het organiseren van vastgoedaanbod in een productieketen, naar het organiseren van de vraag naar stedelijke kwaliteit in collectieve verbanden. Weg van het projectmatig realiseren van een grootschalig eindbeeld, naar een proces waarin een gedeelde visie stapsgewijs materialiseert. Ook deze verandering is een transitie en vraagt om een ander organisatieparadigma. Zo worden kansen en beperkingen duidelijk.

Veranderstad; omdat de stad veranderen anders gaat!
De transitie van stedelijke gebiedsontwikkeling verloopt via rolverandering van betrokken partijen. Zo ontstaan mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen en kunnen oude uitfaseren. Het onderzoek is allereerst gericht op het detecteren, beschrijven en stimuleren van rolverandering van partijen.

De rolverandering van oude en nieuwe partijen en personen in het stedelijke gebiedsontwikkelingsproces creëert mogelijkheden voor het ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen. Deze vormen ontstaan uit het web van relaties tussen overheid, maatschappelijke organisaties, burgergroeperingen en/of bedrijfsleven dat ontstaat rond een publiek vraagstuk.

Nieuwe businessmodellen
Coöperatief handelen in de niche vraagt om nieuwe businessmodellen. Financiële winstmaximalisatie en kosteneffectiviteit voldoen niet als uitkomst, want zij vormen een te smalle basis voor zelforganisatie, die stoelt op een hoger streven. Nieuwe businessmodellen gaan uit van meerdere soorten opbrengsten voor meerdere personen of actoren. Het businessmodel draait om meervoudige, gedeelde en collectieve waardecreatie. Wanneer de visie voor een gebied bij grondeigenaren en de gemeente, onder invloed van interactie met het omringende governance-netwerk, aansluit op de intenties en het streven van een collectief in de niche, wordt het mogelijk om dit te ondersteunen.

Veranderopgave met het onderwijs
Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum Duurzame HavenStad van de Hogeschool Rotterdam en is nauw verbonden met de opleidingsinstituten Instituut voor Engineering en Applied Science (EAS) en Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) en de Rotterdam Mainport University (RMU). Veel van de opleidingen hebben een technische en ontwerpende oriëntatie. In de onderzoekslijn werken docenten samen in wisselwerking tussen theorie en praktijk en verschillende disciplines. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de veerkracht en het adaptief vermogen van de stad, is het noodzakelijk techniek te verbinden met kennis over economie en organiseren.

Lector: Gert-Joost Peek

Website: Lectoraat Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement