hhs_groen_rgbHet lectoraat Public Governance van de Haagse Hogeschool richt zich op het openbaar bestuur. In de afgelopen decennia is er in dat bestuur veel veranderd, verantwoordelijkheden en ook macht zijn geïnternationaliseerd, geprivatiseerd, verzelfstandigd en gedecentraliseerd. Dat betekent dat bestuur tot stand komt in complexe netwerken met een verscheidenheid aan internationale, nationale en lokale; publieke, private en semipublieke actoren. Internationaal wordt deze ontwikkeling wel aangeduid als ontwikkeling van government, naar governance. Waarbij governance staat voor het kiezen van prioriteiten, sturen en verantwoorden in complexe netwerken.

In de afgelopen jaren is ons duidelijk geworden dat de grootste en meest fundamentele uitdaging in deze situatie de spanning is tussen enerzijds de verticaal georganiseerde organisaties waarbinnen publieke professionals werken en anderzijds de horizontaal georganiseerde netwerken waarin ze ook actief zijn. Verticale organisaties vragen van professionals loyaliteit, politieke gevoeligheid en het vermijden van fouten. Horizontale netwerken vragen om samenwerking, onderhandelen en creativiteit. Tussen die twee zit spanning. Juist binnen stedelijke vraagstukken zie je deze spanning steeds meer optreden. Bij veel stedelijke opgaves zijn immers een veelheid aan partijen – overheden, marktpartijen, maatschappelijk middenveld, burgers – noodzakelijk om stappen te kunnen zetten. Partijen met vaak verschillende waarden en belangen waardoor het tot stand brengen van goede samenwerking een complex proces is. Het lectoraat doet daar zowel wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek naar en ontwikkelt op deze manier nieuwe effectieve vormen van samenwerken.

Concreet is het lectoraat onder andere betrokken als penvoerder bij het onderzoek van RAAK-publiek naar Stadslabs, participeert het in het RAAK project Huizen van de Wijk en coördineert vier stadslabs in Den Haag. Robert Duiveman is binnen het lectoraat als associate lector Urban Governance  verantwoordelijk voor deze activiteiten van het lectoraat.

Kenniscentrum
Het lectoraat is samen met drie andere lectoraten – waaronder het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling – onderdeel van het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs). Gezamenlijk voeren zij met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken. Het uitgangspunt hierbij is dat stedelijke partners eigenaar zijn van hun eigen veranderproces. Het  kenniscentrum stelt zich ten dienste van partijen om hen in de breedst mogelijke zin te ondersteunen met kennis. Met actiegericht onderzoek dragen ze bij aan het vormgeven van sociale inclusiviteit in de stad. Ze werken bijvoorbeeld in leernetwerken en stadslabs, waarin burgers, studenten, docenten, onderzoekers, ambtenaren, sociale professionals en/of ondernemers samenwerken aan het realiseren van een inclusieve stad.

Associate lector: Christine Bleijenberg

Website: Lectoraat Public Governance