hhs_groen_rgbIn de stad komt de hele wereld samen. De stad is bron van problemen, maar ook van oplossingen. Voor veel vragen is de stad eigenlijk te klein, maar voor andere vragen weer te groot. Omdat in de stad veel maatschappelijke vragen samen komen, dwingt dit tot integraal en multidisciplinair denken en handelen. Het lectoraat is primair gericht op de lokale leefwereld en wil op zoek gaan naar de relaties met de systeemwereld, lokaal en globaal. We denken dat er vooral nieuwe kennis te ontwikkelen is in het relationele: hoe verhouden de werelden zich tot elkaar, welke keuze en strategieën zijn gangbaar en wat is hiervan het resultaat? Tenminste vier opgaven komen samen:

  • Een sociale: sociaal-cultureel (samenleven van een heterogeniteit aan bevolkingsgroepen) en sociaal-economisch (faciliteren en stimuleren van sociale mobiliteit);
  • Een economische: een nieuwe, meer solide vorm van geld verdienen, verbinden van formele en informele economie;
  • Een fysieke: onderhoud, beheer en vernieuwing van de gebouwde omgeving en infrastructuur, en dit brengen naar niveau van duurzaamheid;
  • Een ecologische: tegengaan van uitstoot van vervuilende stoffen, klimaatbeleid, zuivering en vernieuwing stromen van afval, duurzame energie- en waterhuishouding.

Het lectoraat beweegt zich inhoudelijk vooral op het grensvlak van het sociale en fysieke domein en slaat zowel binnen de Haagse Hogeschool als daarbuiten bruggen naar andere domeinen en disciplines. Daarenboven is er steeds de opgave om nieuwe vormen van kennisontwikkeling te vinden waarbij het model van de co-creatie van kennis, met partners in de stad, in de wijk, in de hogeschool, wordt beproefd. Kennis is overal en kennis is geen product dat uitgesmeerd wordt onder belangstellenden. Het gaat meer en meer om circulaire kennisvorming dan om lineaire.

Lector: Katja Rusinovic

Website: Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen