Inholland_Hogeschool_MagentaHet lectoraat Dynamiek van de Stad doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau. Het onderzoek vindt met name plaats in het sociaal domein en heeft als doel mee te werken aan een veerkrachtige samenleving die goed is voorbereid op sociale risico’s, die sociale kernwaarden bevordert als participatie, sociale cohesie en die uitsluiting en ongelijkheid bestrijdt en voorkomt.  Dynamiek van de Stad maakt deel uit van de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn.

Het lectoraat Dynamiek van de Stad werkt aan de hand van drie speerpunten:

  • Stedelijk burgerschap en sociale inclusie: focuspunten zijn nieuwe vormen van stedelijk burgerschap met de civil society als vertrekpunt. Hoe organiseren burgers zichzelf, hoe interacteren ze met met overheden en marktpartijen en welke nieuwe vormen van burgerschap ontstaan er. De overheid propageert actief burgerschap en veel burgers gaan in zelfregie aan de slag. De onderzoekslijn duidt deze ontwikkeling in termen van democratische vernieuwing en bekijkt wat ervan te leren en te verwachten valt.
  • Transformatie sociaal domein: focuspunten zijn nieuwe werkwijzen in het sociaal domein. Door de drie recente decentralisaties is het sociaal domein ingrijpend veranderd. Veel verantwoordelijkheden zijn bij de gemeente komen te liggen. Dat moet niet alleen leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit, maar ook tot het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, die beter passen bij de verwachtingen en behoeften van cliënten. De focus ligt op integraal werken, de samenwerking tussen formeel en informeel en jeugd in kwetsbare situaties.
  • Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie: focuspunten zijn nieuwe vormen van samenwerking, ondernemerschap en innovatie op het snijvlak van overheid, markt en maatschappelijk middenveld. Er is een kritische blik op begrippen als sociaal ondernemerschap en  sociale innovatie. Er is ook onderzoek naar de groei van ‘nieuwe’ hybride organisatievormen (zoals coöperaties en sociale ondernemingen) en de druk vanuit de overheid op organisaties uit het maatschappelijk middenveld om te professionaliseren en ondernemender te worden.

Zie voor meer informatie ook dit magazine van het lectoraat over het werken aan een inclusieve stad.

Lector: Richard de Brabander

Website: Lectoraat Dynamiek van de Stad