Een van de doelen van het platform is om praktijkgericht onderzoek te verrichten vanuit een multidisciplinair en stedenvergelijkend perspectief. Met behulp van het netwerk dat is ontstaan, wordt er daarom regelmatig gezamenlijk gewerkt aan onderzoek(saanvragen). We benoemen er hier twee: het onderzoek naar ‘plekken van hoop en verandering’ en de ‘Huizen van de wijk’.

Plekken van hoop en verandering
Steden en wijken staan ook de komende jaren voor belangrijke opgaven op onder andere het gebied van armoede, duurzaamheid, veiligheid, welzijn en zorg. Deze complexe en taaie vraagstukken kunnen veelal niet door één of twee partijen van bovenaf worden opgelost en vragen daarom om een nieuwe aanpak. Op steeds meer plekken in Nederland zien we dat groepen van diverse personen en organisaties met elkaar werken aan creatieve oplossingen voor vraagstukken op individueel, buurt- of wijkniveau. Zij bundelen hun krachten in nieuwe samenwerkingsverbanden om zo lokaal het verschil te maken. Zij bouwen gezamenlijk aan iets ‘nieuws’ ondanks hun verschillende achtergronden, belangen, denk- en werkwijzen. Daarmee zijn het voor ons plekken van hoop en verandering.

Deze samenwerkingsverbanden zorgen ten opzichte van het verleden voor verschuivende rollen, taken en (machts)verhoudingen. Er ontstaat een nieuw speelveld met deels nieuwe spelers, rollen en spelregels. Hoe je dit samenspel tussen burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten precies vorm moet geven, wordt nu uitgeprobeerd en ontdekt. Hoe verhouden bijvoorbeeld de burger en de professional zich tot elkaar? Welke complexe afhankelijkheden zijn er tussen de andere partijen? Heeft iedereen een gelijkwaardige stem? Tegen welke knelpunten lopen deze samenwerkingen op? En wat zijn belangrijke leerpunten?
In het boek ‘Plekken van hoop en verandering’ gaan elf lectoraten van acht verschillende hogescholen op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Dit aan de hand van praktijkgericht onderzoek, tien casestudies, enkele interviews en een discussiemiddag. Het boek verschijnt op 19 september 2019 tijdens het gelijknamige congres en wordt uitgegeven door Eburon.

Huis van de Wijk
Er komen in Nederland steeds meer laagdrempelige buurtvoorzieningen die gerund worden door zowel bewoners als professionals van gemeenten, welzijn- en zorginstellingen. Kleinschalige plekken in de buurt voor ontmoeting en interactie. Hoewel de invulling per locatie verschilt, lijken ze op elkaar in het samenkomen van verschillende partijen, behoeftes, activiteiten en gewoontes.

In deze zogenaamde ‘Huizen van de Wijk’ werken de partijen samen aan de programmering. Deze processen van ‘samensturing’ die nagestreefd worden verhouden zich nog niet goed tot de manier van optreden die overheid en organisaties vaak nog kenmerkt. Zo wordt tussen partijen vaak machtsongelijkheid ervaren. En door hun aard en posities hanteren de verschillende betrokken vaak verschillende logica’s, die niet altijd makkelijk bij elkaar aansluiten.

We weten vanuit literatuur veel over de factoren die bij deze vormen van samenwerking en gezamenlijke besluitvorming een rol spelen. Minder bekend is hoe die processen in de praktijk verlopen en hoe ze naar tevredenheid verbeterd zouden kunnen worden. Het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek (Hogeschool van Amsterdam) heeft daarom het initiatief genomen om naar ‘samensturing’ onderzoek te doen. Acht buurthuizen zullen worden onderzocht, in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Partners zijn de lectoraten Dynamiek van de Stad (Hogeschool Inholland) en Grootstedelijke Ontwikkeling (Haagse Hogeschool). Alle lectoraten zijn bij het Platform Stad & Wijk aangesloten. Regieorgaan SIA financiert dit onderzoek in het kader van de regeling RAAK-publiek.

Voor meer informatie zie deze Factsheet met onder andere de verschillende onderzoeksvragen en contactpersonen.