HVA-logoNiet alle mensen delen in het succes van de stad. Dat heeft vaak verschillende, complexe oorzaken. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt welke kennis en vaardigheden sociaal werkers nodig hebben om sociale uitsluiting van stadsbewoners tegen te gaan.

Tweedeling in de stad
De hedendaagse stad heeft meerdere gezichten. De stad is een bron van creativiteit en vernieuwing, is de aanjager van de economie en trekt vele mensen aan. Tegelijkertijd heeft een stad als Amsterdam bovengemiddeld veel bewoners met hardnekkige sociale problemen. We zien in Amsterdam een groeiende tweedeling tussen werkend en werkloos, kansrijk en kans­arm, sociaal verbonden en sociaal geïsoleerd.

Sociale uitsluiting
Met name aan de randen van de stad in wijken met veel sociale woningbouw is sociale uitsluiting te vinden. Sociale uitsluiting betekent dat mensen niet kunnen, willen of mogen meedoen. Ze kunnen niet meedoen doordat ze weinig te besteden hebben, sociale contacten missen, geen toegang hebben tot passende zorg en een prettige leefomgeving. Soms willen ze niet meedoen door teleurstellingen in hun leven. Of ze mogen niet meedoen door een (ervaren) geringe waardering vanuit de samenleving. Deze zaken kunnen elkaar bovendien versterken en kunnen gelden voor individuen en voor groepen.

Sociale uitsluiting tegengaan in ‘moeilijke’ stadswijken is een bijzondere uitdaging voor sociaal werkers, of dit nu (wijkteam)professionals zijn of vrijwilligers. Het vraagt van hen extra kennis en kunde op het gebied van participatie van bewoners, outreachend werken, opbouwwerk en omgaan met diversiteit.

Toerusten street level professionals
Sociaal werkenden staan voor complexe vraagstukken en puzzels bij het wijkgericht werken. Hoe pakken zij die samen aan? Wat hebben zij nodig aan kennis, vaardigheden en randvoorwaarden om in aandachtswijken bewoners met een opeenstapeling van problemen te ondersteunen om weer mee te doen? Of om in deze vaak etnisch diverse wijken te werken aan een gevoel van thuishoren? Het lectoraat onderzoekt wat de uiteenlopende complicaties en succesfactoren zijn bij stedelijk sociaal werken.

Op basis van dit onderzoek gaan we samen met professionals, (in)formele praktijkpartners en bewoners op zoek naar realistische en effectieve verbeteringen. De huidige en toekomstige street level professionals zijn hierdoor beter toegerust om in aandachtswijken sociale uitsluiting tegen te gaan.

Lector: Lex Veldboer

Website: Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken