Logo-HAN2De mens als sociaal wezen is de primaire focus van het het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Het streven is om daar in het sociale domein aanwezig te zijn, waar het leven van mensen zich ook daadwerkelijk afspeelt. Waar sociale kwaliteit tot uitdrukking komt en waar mensen sociale kwaliteit creëren.

Mensen in kwetsbare omstandigheden
Het lectoraat is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken en om reële perspectieven voor mensen in kwetsbare omstandigheden te creëren. De bepalende condities voor en waarden van sociale kwaliteit zijn:

  • sociaal economische zekerheid – rechtvaardigheid
  • sociale inclusie – gelijkwaardigheid
  • sociale cohesie – solidariteit
  • sociale empowerment – menselijke waardigheid

Participeren in sociale domein
Zowel door onderzoek, onderwijs als in de praktijk stelt het lectoraat alles in het werk om met oprechte nabijheid daar ‘aanwezig’ te zijn in het sociale domein, waar:

  • de sociale kwaliteit onder druk staat;
  • informele en formele partijen samen willen bijdragen aan het versterken van sociale kwaliteit;
  • het gaat om het versterken van de rol van de professional en sociaal werk daarin.

Capability Approach
Alle activiteiten van het lectoraat zijn gebaseerd op een integraal theoretisch perspectief op menselijke ontwikkeling, wisselwerking individu-omgeving, kwaliteit van leven: de Capability Approach, zoals ontwikkeld door de filosoof/economen Amartia Sen en Martha Nussbaum.

Daarnaast vormt een benadering vanuit sociale kwaliteit en empowerment een wezenlijke inspiratiebron vanwege de gerichtheid op krachten met erkenning voor kwetsbaarheid én op participatieve aanpak.

Onderzoek
Door praktijkgericht en participatief onderzoek draagt het lectoraat bij aan kennisontwikkeling over én aan het daadwerkelijk versterken van sociale kwaliteit en verbetering van kwaliteit van leven van mensen in lokale en regionale contexten.

Het startpunt van veel onderzoek is narratief. Het gaat om het ophalen van verhalen van mensen in kwetsbare situaties. Wat het betekent het om in die omstandigheden te leven? Wat zijn hun ervaringen, hoe leven zij en wat helpt of kan hen helpen? Samen met in creatieve middelen gespecialiseerde collega’s zoekt het lectoraat naar passende wijzen, zoals photovoice, raps of graffiti, om doelgroepen via onderzoek een stem te geven. Uit de verhalen destilleert men aanknopingspunten voor versterking van sociale kwaliteit en verbetering van professioneel handelen en beleid.

Werkplaats
Met praktijkgericht onderzoek willen de onderzoekers van het lectoraat maatschappelijke impact realiseren. De voorkeur gaat uit naar vormen van participatief actieonderzoek: het samen met de betrokkenen bewerkstelligen van verbetering en innovatie in lokale en regionale praktijken. Een belangrijk voordeel van deze methode is de emancipatorische functie. Via het onderzoek hebben alle deelnemers de kans ook zichzelf te versterken.
Zo is het lectoraat nauw betrokken bij De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen. Op deze manier wordt de huidige transformatie in het sociaal domein ondersteunt, gericht op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.

Lector: Lisbeth Verharen
Associate lector: Erik Jansen (contactpersoon)

Website: Versterken van Sociale Kwaliteit